Zadzwoń
|

Audyty bezpieczeństwa

Oceniamy skuteczność działania systemu ochrony

 
Zapytaj nas

Audyty bezpieczeństwa

Istotą audytu ochrony fizycznej jest ocena skuteczności działania systemu ochrony przed bezpośrednim działaniem fizycznych czynników zewnętrznych zagrażających bezpieczeństwu informacji, zasobów rzeczowych, personelu oraz procesów realizowanych przez daną organizację. Stosując holistyczne podejście do ochrony, podczas audytów oceniamy system ochrony jako całość, gdzie poszczególne elementy systemu ochrony uzupełniają się nawzajem. W przypadku audytu ochrony fizycznej, obszar ten jest obszarem wiodącym, a pozostałe obszarami wspomagającymi (BHP, PPOŻ, Ochrona Danych). Wyniki audytu dostarczają nam wiedzy oraz budują świadomość niedoskonałości co jest punktem wyjścia do dalszych działań zwiększających efektywność ochrony, a co za tym idzie wzrostu poziomu bezpieczeństwa Państwa organizacji.

Audyt zerowy
Celem jest identyfikacja potrzeb klienta w zakresie wdrożenia systemu zarządzania ochroną. Audytorzy oceniają stan obecnych zabezpieczeń, ich zgodność z wymaganiami zawartymi w kryteriach, oraz wskazują działania jakie należy podjąć w celu uzyskania zgodności.

Audyt wdrożeniowy
Celem jest ocena jakości wdrożenia systemu zarządzania ochroną. Swoim zakresem obejmuje działania podejmowane w czasie wdrażania systemu.

Audyt zgodności
Celem jest analiza skuteczności wdrożonego systemu ochrony poprzez analizę zgodności realizowanych działań ze zbiorem wymagań zawartych w systemie ochrony.

Zakres audytu

  • Ocena stanu zagrożeń oraz szacowanie ryzyka ich wystąpienia
  • Analiza dokumentacji dotyczącej ochrony fizycznej obiektu
  • Ocena poziomu oraz spójności systemu ochrony
  • Analiza zabezpieczeń technicznych
  • Test zabezpieczeń
  • Wskazanie kierunków w jakim system ochrony powinien zostać zmodyfikowany w celu uzyskania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa

Realizacja audytu
Po ustaleniu warunków formalnych i określeniu celu, rodzaju oraz zakresu audytu, jego przebieg dzielimy na trzy fazy:

FAZA I – Analiza dokumentacji
FAZA II – Ocena w miejscu funkcjonowania
FAZA III – Przedstawienie wyników audytu oraz rekomendacji do dalszych działań

Nasi audytorzy posiadają odpowiednie uprawniania oraz kwalifikacje potwierdzone licznymi certyfikatami i doświadczeniem.

Oferujemy możliwość wdrożenia proponowanych rozwiązań przez podjęcie stałej współpracy z naszą firmą w zakresie ochrony fizycznej

Zalety naszych usług

Wskazanie luk i braków w systemie ochrony mogących prowadzić do strat
Potwierdzenie zgodności audytowanych obszarów z kryteriami (wymaganiami) przyjętymi w organizacji oraz w przepisach prawa
Usprawnienie i racjonalizacja działań prowadzących do optymalizacji kosztów
Określenie stopnia realizacji procedur przez pracowników ochrony oraz personel organizacji
Wyznaczenie kierunków doskonalenia systemu ochrony
Zwiększenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa
Pomoc we wdrożeniu wyników audytu do codziennego funkcjonowania organizacji
Zapytaj nas
Do góry