Zadzwoń
|

 SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – DLA PRACOWNIKÓW/ZLECENIOBIORCÓW

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) dalej RODO informuję, że Administratorami Państwa Danych Osobowych w naszej Organizacji są: BUSINESS SOLUTIONS CENTER Sp. z o.o., Zone HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K., Green HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K., Blue HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K., Human HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Warszawie kod. 02-326 Al. Jerozolimskie 151/4U oraz  Holding HUNTERS sp. z o.o. Sp. K. i HUNTERS24 Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibami w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Bukowskiej 114 kod. 62 – 065. Wszystkie Spółki zgodnie z RODO występują w Grupie przedsiębiorstw, gdzie BUSINESS SOLUTIONS CENTER Sp. z o.o. jest Spółką kontrolującą – wiodącą, a pozostałe są Spółkami kontrolowanymi – zależnymi. Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich Spółkach jest Pan Jacek Grochowski mail jacek.grochowski@hunters.pl lub iod@hunters.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. Realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – RODO
 2. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f – RODO
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – RODO, a mianowicie:
 4. w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym – zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późń. zmianami);
 5. w celu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – zgodnie z Ustawą z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887 z późń. zmianami);
 6. w celu rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym – zgodnie z Ustawą z dnia 29.06.1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2016r. poz.1068 z późń. zmianami);
 7. w celu spełnienia wymogów prawnych zawartych w Ustawie Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974r nr 24 poz. 141 z późń. zm.), a w szczególności:
  1. w celu ustalenia urlopu wypoczynkowego
  2. w celu zawiadomienia członka rodziny w razie wypadku pracownika
  3. w celu późniejszej archiwizacji przez okres 50 lat od zakończenia pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie prowadzenia dokumentacji (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 286 z późń. zmianami)
  4. w celu wystawienia świadectwa pracy w razie zakończenia stosunku pracy
  5. w celu rekrutacji i zatrudnienia zgodnie z art. 22¹ K.P.
  6. w celu wykonania badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych
 8. w celu realizacji obowiązku pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne – zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (D. U. 2018 511)
 9. w celu wydania Legitymacji: Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej i Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego oraz Pracownika Ochrony Fizycznej – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (DZ. U. z 1997 nr 114 poz. 740)
 10. w celu spełnienia świadczeń socjalnych – zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2017 poz. 2191)

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy zawarte w odrębnych aktach prawnych zobowiązują do przekazywania takich danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania stosunku pracy, chyba, że przepisy szczególne zawarte w innych aktach prawnych stanowią inaczej. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu, a także cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych osobowych. W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Ustawę Kodeks Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji prawidłowego wykonania zawartej umowy.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – DLA PRACOWNIKÓW/ZLECENIOBIORCÓW

Do góry