Zgoda na e-fakturę

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółki z Grupy Kapitałowej Hunters faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur w formie elektronicznej.

Zmiany mojego adresu e-mail, na który mają być wysyłane e-faktury, będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero po doręczeniu mu informacji o nowym adresie e-mail, w formie elektronicznej lub pisemnej.

W przypadku braku możliwości wystawienia dokumentu w formie elektronicznej, wystawca faktury zastrzega możliwość wystawienia i przesłania faktury VAT również w formie papierowej.

Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej wystawcy faktur. Wycofanie niniejszej akceptacji przez nabywcę, następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym doręczono wystawcy faktury odwołanie zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Formularz zgody na e-fakturę

* punkt obowiązkowy formularza